JA ES PODEN DEMANAR ELS AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES, FAMÍLIES VULNERABLES I ESTABLIMENTS TURÍSTICS QUE HA CONVOCAT L’AJUNTAMENT DE SARRAL.

06/11/2020

JA ES PODEN DEMANAR ELS AJUTS PER A PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES, FAMÍLIES VULNERABLES I ESTABLIMENTS TURÍSTICS QUE HA CONVOCAT L’AJUNTAMENT DE SARRAL.

Convocatòria BOPT 6 de novembre 2020.

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201106&anyp=2020&num=8126&v=i

 

Es convoquen quatre línies:

LÍNIA 1 COMERÇOS-AUTÒNOMS-MICROEMPRESES.

 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones físiques i les persones jurídiques que compleixin els següents requisits:

 

En el cas de persones físiques, trobar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms

de la seguretat social (RETA) des d’abans de la declaració de l’estat d’alarma.

 

-En el cas de persones jurídiques, estar exemptes de l’IAE per raó del seu import net de la

xifra de negocis i tenir menys de 3 treballadors/es.

 

Desenvolupar la seva activitat en un establiment situat al municipi de Sarral i estar donat

d’alta a l’IAE en l’epígraf corresponent a l’activitat desenvolupada en aquest establiment.

 

Haver estat declarada la seva activitat comercial o de serveis, com a no essencial, i, per tant, haver-se vist afectada pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades pel RD 463/2020, de 14 de març.

 

En el cas d’haver pogut continuar la seva activitat un cop declarat l’estat d’alarma, per tenir la consideració de sectors essencials, haver patit una reducció d’ingressos d’almenys un 75%, durant els mesos de març i abril de 2020, respecte del mateix període de l’any anterior.

 

Quan es tracti de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat en la seva activitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

 

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sarral, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau

 

Estar donada d’alta al registre d’activitats de l’Ajuntament.

 

No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de

beneficiari/ària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

 

Queden excloses les persones físiques i jurídiques que no siguin titulars d’un establiment. Quantia:

L’import de la subvenció serà d’una quantia fixa de 200,00 euros (dos-cents euros) per cada

sol·licitant que reuneixi els requisits establerts en l’article anterior.

 

En el cas que hi hagi més d’una persona treballadora autònoma titular d’un mateix establiment es donarà un total de 200 euros per tot l’establiment.

 

No podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques quan alguna de les seves persones associades hagi sol·licitat la subvenció com a persona treballadora autònoma.

 

 

LINIA 2- FAMÍLIES VULNERABILITAT EXTREMA

 

Les famílies d’especial vulnerabilitat podran rebre un ajut de fins un màxim de 300 euros per la compra de menjar, caldrà que aquestes famílies realitzin una petició a través dels serveis socials que avaluaran la situació de la família i canalitzaran la forma de fer efectiu el subministrament de menjar i control d’aquest ajut.

 

LINIA 3-ESTABLIMENTS TURÍSTICS.

 

Es concedirà un ajut de 200 euros a cadascun aquells establiments turístics ubicats al municipi que hagin hagut de tancar a causa de l’estat d’alarma declarat. S’inclou tot pis o establiment turístic que consti com a donat d’alta a l’Ajuntament de Sarral durant el període d’alarma.

 

LINIA 4- ARRANJAMENT FAÇANES

 

Es subvencionarà fins a 31 de desembre 2020 l’import corresponent a l’ICIO si s’arranja qualsevol façana del municipi. Caldrà sol·licitar aquesta subvenció un cop s’hagi obtingut la corresponent llicència i s’hagi abonat l’impost.

 

Es subvencionarà amb l’import d’un 5% del pressupost d’execució d’una obra fins a un màxim de 300 euros quan aquesta obra es realitzi per millorar la façana a la zona catalogada com a nucli antic a les normes urbanístiques del municipi fins a 31 de desembre de 2020, aquesta subvenció no és compatible amb la subvenció establerta al punt anterior.

 

Dotació concreta màxima de les subvencions

 

La dotació de cada línia és la següent, si una línia s’esgota i l’Ajuntament ho creu oportú i és factible podrà habilitar nou crèdit amb les mateixes bases, en cas contrari un cop esgotat el crèdit no es donaran noves subvencions. Aquestes es valoraran escrupolosament en base a l’aportació de sol·licituds

 

 

 

LINIA 1. 8.000 euros.

 

LíNIA 2. 1.500 euros.

LÍNIA 3. 1.500 euros.

LÍNIA 4. 4.000 euros.

 

Dotació econòmica total

La dotació econòmica dels ajuts regulats en aquestes bases serà de 15.000 euros i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 430 47900 del pressupost de despeses per a l’exercici 2020.

 

Les subvencions es podran sol·licitar fins el dia 31 de desembre de 2020.

 

 

Per més informació cal consultar les bases senceres al BOPT, a la pàgina web de l’Ajuntament i trucant al 977890010.

 

INSTANCIA

 

ANNEX 1 COVID

 

ANNEX 2 COVID

Menu

Menú principal